Dislalije

ŠTA JE DISLALIJA?

Poremećaj izgovora pojedinih glasova

Logopedski tretman preko Skajpa- DislalijeDyslalia je artikulacioni poremećaj koji podrazumeva nemogućnost ili nepravilnost u izgovoru pojedinih glasova. Ispoljavaju se u vidu: nepravilnog izgovora glasova, izostavljanja glasova ili njihove zamene.

Uzroci dislalije su smetnje u auditivnoj percepciji, neadekvatan govorni model ili ograničena pokretljivost govornih organa.

Jedan je od najčešćih govornih poremećaja kod dece (20-40%) čije netretiranje dovodi do trajnih nepravilnosti u izgovoru koje se karakterišu kao šuškanje ili nepravilan izgovor glasa R itd.

Istraživanja su pokazala da se osobe sa govornim poremećajima doživljavaju kao drugačije u odnosu na osobe bez takvih smetnji, sa polazištem da različite kulturne grupe imaju različite stavove o ovom pitanju. Osobe sa artikulacionim smetnjama bez obzira na uzrast posmatraju se više negativno od strane vršnjaka. Percepirajući ih kao manje inteligentne, obrazovane i „korisne“. Navodi se da dete sa govorno-jezičkim poremećajem manje komunicira sa vršnjacima i ima manje drugova sa kojima se igra. Adolescent sa jezičkim poremećajem izbegava kontakte sa suprotnim polom, što se odražava na njegov emocionalni i socijalni život.

Kod osoba sa artikulaciono-fonološkim poremećajima koje su podvrgnute intervenciji govorne terapije došlo je do znatnog smanjenja psiho-socijalne disfunkcionalnosti kako u psihičkom tako i socijalnom funkcionisanju.

KAKO SE ISPOLJAVA?

Dislalija se manifestuje kroz nepravilan izgovor, najčešće, grupe glasova: firkativa i afrikata (S,Z,C,Š,Ž,Č,Dž,Ć,Đ), laterala (L,Lj), vibranta (R), zamene glasova T sa K, G sa D i obratno. Dešava se i da se pojedini glasovi uopšte ne izgovaraju.